02.08.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVU Č 58 - NA LESY PÔJDE 9 MILIÓNOV EUR.

Bratislava: 2. august 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila od získania trvalej akreditácie v poradí už siedmu výzvu, tentoraz ide o výzvu na zlepšenie lesných ekosystémov – teda o Výzvu č. 58/PRV/2022 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Výzva je určená na umelú obnovu a výchovu ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
Termín na podávanie žiadostí (žiadostí o nenávratný finančný príspevok – ŽoNF) je od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022. Indikatívna výška finančných prostriedkov je 9 miliónov EUR.

Minimálna výška oprávnených výdavkov:              10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:          400 000,00 EUR.

ŽoNFP, vrátane príloh, sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu.
Obhospodarovatelia lesa môžu finančné prostriedky použiť na čistenie plôch po ťažbe; spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa; umelú obnovu lesa podsadbou; umelú obnova lesa na holine; ochranu mladých lesných porastov výžinom buriny; ochranu mladých lesných porastov proti zveri repelentom; ochranu mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním; na plecie ruby či prečistky (čistky a prerezávky).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ