19.06.2023

PPA zverejňuje bodové hranice pre výzvy č. 51/PRV/2021 a 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra realizovala výber na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), t. j. projekty boli zoradené podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich kritérií za príslušnú oblasť a zároveň bola vytvorená hranica finančných možností za príslušnú oblasť.

V súlade s príslušnou výzvou v prípade, že požiadavka na finančné prostriedky prevýšila finančný limit na kontrahovanie a na hraničnej čiare finančných možností bolo viac žiadostí, ktoré mali rovnaký počet bodov; boli tieto žiadosti zoradené pri výbere na základe výšky žiadaného príspevku od najmenšieho k najväčšiemu.

Projekty financované zo zdrojov EURI boli zoradené samostatne za príslušnú oblasť, a to s identickým princípu výberu.

V rámci Výzvy č. 51/PRV/2021, pre opatrenie:  4 – Investície do hmotného majetku - časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby, podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov boli bodové hranice na schválenie nenávratného finančného príspevku stanovené nasledovne:


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ