10.05.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU V HODNOTE 700 TISÍC EUR, URČENÝCH NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENÁRSKEJ EVIDENCIE.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie. Výzva na túto dotáciu je otvorená od dnes 10. mája 2023 do 26. mája 2023.

Alokácia na túto výzvu je 700 tisíc EUR. Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci predkladá uznaná chovateľská organizácia podľa § 3 zákona č. 194/1998 Z. z.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá:

-         elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom,

alebo

-          poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

 

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení. Po 26. máji 2023 nebude možné v systéme ITMS2014+ žiadosť podať a PPA nebude akceptovať ani žiadosti doručené poštou po tomto termíne pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty na obálke. 

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci a usmernenia pri podávaní žiadosti je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na statnapomoc@apa.sk .

Aktuálna schéma je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky https://www.mpsr.sk//index.php?navID=347&id=9101

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ