25.01.2022

SPÚŠŤAME NOVÚ VÝZVU NA PROJEKTY PRE POĽNOHOSPODÁROV

Bratislava, 24. januára 2022 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov EUR. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss. Minister tiež vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie v prípade malých projektov a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.

„Naším kľúčovým strategickým cieľom je podporiť investície do techniky a výrobných zariadení tak, aby modernizácia v pôdohospodárstve znížila výrobné náklady a zvýšila produktivitu práce, pretože dôsledkom zlej privatizácie v deväťdesiatych rokoch a rozsiahlej korupcie za vlád Smeru a SNS naši poľnohospodári a potravinári zaostávajú v konkurenčnom boji na otvorenom európskom trhu,“ vysvetlil spustenie novej výzvy minister Vlčan. Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia, a to vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

„Keďže minulosť ukázala, že aj verejné obstarávanie sa dalo manipulovať tak, že kombajn, ktorý v Nemecku bežne predávali za 350 000 EUR stál u nás až pol milióna EUR, zvolili sme cestu stanovenia tzv. katalógových cien, to znamená na techniku, stavby a zariadenia je v katalógu podľa určených parametrov stanovená cena v eurách, ktorú oprávnený žiadateľ dostane. Odpadne tak celý proces verejného obstarávania a nákup techniky sa pre žiadateľa urýchli,“ predstavil minister zásadnú zmenu.

Zároveň minister vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z dávnejšie vyhlásenej výzvy č. 50/PRV/2020 do aktuálne vyhlásenej výzvy 4.1.

„Výzva č. 50 nemala byť nikdy vyhlásená. Bola vyhlásená v čase dočasnej akreditácie s takými pravidlami kontroly hospodárnosti a oprávnenosti, ktoré boli zo strany EK priamo uvedené ako dôvod na odobratie akreditácie, “ uviedol minister Vlčan.

„V prípade, že predmetnú výzvu budeme posudzovať podľa týchto pravidiel, porušíme všetko, k čomu sme sa zaviazali v akčnom pláne. Je na hranici istoty, že EK udelí na takto overené posúdenie hospodárnosti 100% korekciu a zároveň je vysoko pravdepodobné, že by nám DG AGRI odobrala akreditáciu,“ doplnil Kiss. „Ak by sme žiadateľov posudzovali podľa nových aktuálne nastavených pravidiel Výzvy, v tom prípade by sme  porušili základné pravidlo EÚ, pravidlo predvídateľnosti.“ Riaditeľ PPA Kiss vysvetlil, že výzva č. 50/PRV/2020 nebude zrušená, ale na zabezpečenie nových štandardov transparentnosti k jej vyhodnocovaniu prizve ako supervízorov externých odborných hodnotiteľov. Ďalej bude zriadená Komisia na dohľad riadneho priebehu hodnotenia Výzvy 50/PRV/2020, ktorá bude dohliadať nad riadnym a nespochybniteľným priebehom tohto procesu. Do Komisie budú prizvaní poslanci NR SR, zástupcovia stavovských organizácií, novinári venujúci sa agrorezortu, ale aj predstavitelia organizácií, ktoré dohliadajú na transparentnosť a dodržiavanie spoločenských noriem protikorupčnosti na Slovensku.

Žiadateľom odporúčame, vzhľadom na časovú náročnosť procesu vyhodnocovania,   aby svoju žiadosť o nenávratný finančný príspevok stiahli a predložili aktualizovanú žiadosť v rámci novej výzvy 4.1. V nej  bude PPA aplikovať nové postupy vychádzajúce z procesov pridelenej akreditácie. „Pri tejto výzve bude využívaný elektronický systém obstarávania a na niektoré typy investícií  bude možné využiť sadzby. Zlepšenia zabezpečia jednoduchšie a prehľadnejšie obstarávanie pre žiadateľa a  zabezpečia vyššiu transparentnosť, ale hlavne urýchlia proces vyhodnocovania žiadostí“,  vyhlásil Kiss.

„Uvedomujeme si, že poľnohospodári nemôžu byť rukojemníkmi nesprávnych rozhodnutí mojich predchodcov, ale zároveň nemôžeme ohroziť ťažko získanú akreditáciu PPA. Preto sme sa rozhodli pre takéto riešenie, ktoré nepoškodí záujmy Slovenska a ani jeho poľnohospodárov,“ uzavrel minister.
Žiadatelia v prípade výzvy 4.1 budú môcť podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a bude prebiehať maximálne do konca programového obdobia. Proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE, rovnako ako v prípade výzvy na podopatrenie 4.2 v rámci výzvy 51/PRV/2021 vyhlásenej 16. 12. 2021. V novej zverejnenej výzve bude časť alokácie (20 mil. eur) určená na malé projekty s rovnakými parametrami ako vo výzve 50/PRV/2020, avšak s navýšením stropu na 80 000 EUR na projekt. Pre jednoduchšie používanie aplikácie boli zverejnené aj inštruktážne videá s návodmi na stránke PPA www.apa.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ