12.04.2024

Stanovisko MPRV SR k Oznámeniu vo Vestníku k uplatneniu výnimky DPEP 8 v roku 2024

PPA predkladá stanovisko MPRV SR k Oznámeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o stanovení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o uplatňovanie normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy normy DPEP 8 a pravidlá týkajúce sa zmien strategických plánov SPP pre zmeny určitých ekoschém v roku podávania žiadostí 2024 (č. 6808/2024).
Predmetné oznámenie ustanovuje výnimku pri aplikácii normy DPEP8 nasledovne: 
„Odchylne od prvej požiadavky stanovenej v norme dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy DPEP 8 v prílohe č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality v znení neskorších predpisov, môžu v roku podávania žiadostí 2024 poľnohospodári a iní prijímatelia, na ktorých sa uvedená norma vzťahuje, splniť prvú požiadavku uvedenej normy tak, že vyčlenia minimálny podiel aspoň 4 % ornej pôdy na úrovni poľnohospodárskeho podniku na:
— neproduktívne plochy a prvky vrátane pôdy ležiacej úhorom a/alebo
— na plodiny viažuce dusík a/alebo
— na medziplodiny.
 
Medziplodiny a plodiny viažuce dusík sa pestujú bez použitia prípravkov na ochranu rastlín. V prípade medziplodín sa použije váhový koeficient 1.
 
Výnimka sa uplatňuje od 1. januára 2024.
 
Poľnohospodári zapojení do podpory formou celofarmovej ekoschémy pri stanovení neproduktívnych prvkov v rámci DPEP 8 postupujú podľa ustanovení prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 v platnom znení a v zmysle ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2024/587.“ (ďalej len „oznámenie“).
 
Ustanovenie vo vyššie uvedenom oznámení k DPEP 8 „Poľnohospodári zapojení do podpory formou celofarmovej ekoschémy pri stanovení neproduktívnych prvkov v rámci DPEP 8 postupujú podľa ustanovení prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 v platnom znení a v zmysle ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2024/587“ znamená, že žiadatelia o podporu formou celofarmovej ekoschémy majú možnosť zvoliť si stanovenie neproduktívnych prvkov nad rámec ktorejkoľvek alternatívy, ktorá je uvedená buď v prílohe III NEPR (EÚ) 2021/2115 alebo vo vykonávacom nariadení Komisie (EU) 2024/587.
 
Žiadateľ v roku podania žiadosti na ornej pôde vyčlení neproduktívnu plochu nad rámec požiadaviek na stanovenie najmenšej plochy neproduktívnych prvkov pre vyššie uvedený DPEP 8 (za neproduktívne prvky sa nepovažujú plodiny viažuce dusík a medziplodiny).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ