25.08.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY SI NOVÚ POVINNOSŤ SPLNILA, STÁLE ZOSTÁVA ČASŤ Z NICH, KTORÍ TAK EŠTE NEUROBILI.

Bratislava, 25. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 31. júla 2023 16 981 jednotných žiadostí na rok 2023. Po ich administrácii preverila ich kompletnosť. V tejto súvislosti skontrolovala aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov, ktorú malo 16 602 prijímateľov.

Správne a včas predložených evidencií vlastných a prenajatých pozemkov, resp. ich opráv na výzvu PPA je 12 067. V prípade, že PPA zistila formálne nedostatky predložených príloh, vyzvala prijímateľov o doplnenie údajov v lehote 15 pracovných dní. Doplnenie potrebných údajov je dôležité pre úspešné schválenie ich žiadosti. Neúplná žiadosť nemôže byť agentúrou akceptovaná.

Ani po výzve PPA nepredložilo evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov 1 166 prijímateľov, čo z celkového počtu žiadostí 16 602 predstavuje 7,02 % . V prípade 3 369 prípadov ešte pokračuje vyhodnocovanie dodatočne doloženej opravenej evidencie resp. PPA ešte čaká na jej doručenie.

V prípade prijímateľov, ktorí nepredložia evidenciu, musí PPA postupovať v zmysle § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 4 a 9 NV SR č. 120/2023 Z. z., t. j. bude konanie o jednotnej žiadosti uvedeného prijímateľa zastavené.

PPA začala prijímať žiadosti od 17. apríla 2023. O priame podpory môžu poľnohospodári žiadať každý rok a PPA ich začína vyplácať, po vyhodnotení, 1. decembra pričom 95% platieb musí byť vyplatených do 30. júna nasledujúceho roku. V tomto prípade teda do 30. júna 2024.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ