01.07.2019

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Výzva č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  4 –  Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1  – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.10.2019 do 17.10.2019

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ