14.09.2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

      Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.110/2017

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V ČLENSKOM ŠTÁTE
PRE VINÁRSKY ROK 2017/2018


Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 vyzýva na predloženie žiadosti o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 v termíne do 15. októbra 2017.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave dňa 12. 09. 2017

              Ing. Juraj Kožuch, PhD.

                    generálny riaditeľ

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev