01.08.2022

Výzva č. 58/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 58/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                        8 –   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie:                 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť:                              Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ