PPA / Aktuálne výzvy
08.12.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 70/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                        8 –  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie:                 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Oblasti:                               Obhospodarovatelia lesa
                                              Subjekty poskytujúce služby v lesníctve

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ