02.09.2015

Základné definície a pojmy

Nezrovnalosť“ v zmysle Nariadenia Rady č. 2988/95 je akékoľvek porušenie práva Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je, alebo by mohlo byť, poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo účtovaním neoprávnenej výdajovej položky v rámci rozpočtu Európskej únie.
Podozrenie z podvodu“ v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 čl. 2 „podozrenie z podvodu“ je nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev
Podvod“ sa v dohovore vypracovanom na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vymedzuje s ohľadom na výdavky ako každý úmyselný čin alebo opomenutie týkajúce sa:
  • používania alebo predkladania nepravých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, ktoré majú za následok spreneveru alebo nezákonné zadržiavanie finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov spravovaných Európskymi spoločenstvami alebo v ich mene,
  • neuverejnenie informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou s rovnakým účinkom ako vyššie,
  • sprenevery týchto finančných prostriedkov na iné účely ako účely, na ktoré boli tieto pôvodne poskytnuté.
Ochrana finančných záujmov EÚ a SR“ zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.
 
Účinná ochrana finančných záujmov spočíva v zabezpečení:
  • kontroly zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov;
  • účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a výnosy, ako aj primeranosť opatrení;
  • predchádzania nezrovnalostiam a podvodom, ich zistenie a náprava;
  • zavádzania účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s právom EÚ, prípadne vnútroštátnym právom, a podľa potreby na začatie súdneho konania;
  • vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane prislúchajúcich úrokov a podľa potreby na začatie súdneho konania.
Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED) je databáza Európskej Komisie obsahujúca subjekty, ktoré sa previnili voči finančnej disciplíne a sú za podmienok uvedených v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov vylúčené z možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky EÚ. Funkciu sprostredkovateľského bodu CED v Slovenskej republike plní odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF Úradu vlády SR.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ