PPA / Verejné pripomienkovanie
03.10.2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA"

Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti je zámer PPA Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA v rámci programu digitálnej transformácie.

Súčasný spôsob podávania žiadosti ako aj celý proces komunikácie so žiadateľmi o podpory a dotácie v gescii PPA sú realizovane výlučne papierovým spôsobom. Taktiež samotné rozhodnutia sú vydávané v papierovej podobe čo má za následok zbytočné administratívne a finančné zaťaženie, chybovosť prenosu údajov z papierovej do elektronickej podoby, manuálnu verifikáciu uvedených údajov, predlžovanie procesu konania o žiadosti z titulu doplňovania, opravy údajov v papierovej forme.

Cieľom navrhovaného riešenia je zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov a integrácia s ďalšími komponentami eGovermentu a služieb UPVS tak aby vynikla alternatíva pre komunikáciu papierovým spôsobom, ktorá by bol rovnocenná a proaktívnym spôsobom zvýšila efektívnosť a komfort komunikácie žiadateľov a PPA.

Z hľadiska naliehavosti situácie je možné rozdeliť potrebu uskutočnenia projektu na tieto hlavné skutočnosti:

  1. PPA administruje všetky procesy v jednotlivých moduloch IS PPA. Avšak samotné podania žiadostí prebiehajú stále v papierovej podobe tzn. dochádza k manuálnemu prepisu dát z papierovej do elektronickej podoby. Taktiež samotné rozhodnutia sú vydávané v papierovej podobe čo má za následok zbytočné administratívne a finančné zaťaženie, chybovosť prenosu údajov z papierovej do elektronickej podoby, manuálnu verifikáciu uvedených údajov, predlžovanie procesu konania o žiadosti z titulu doplňovania, opravy údajov v papierovej forme
  2. IS PPA nie sú integrované na referenčné registre štátu a iné registre profesijných alebo štátnych organizácií. Údaje sú prenášane dávkovým spôsobom a oneskorením.
  3. Technologická platforma nie je aktuálna a je na hranici výkonových zdrojov.
  4. Chýbajú bezpečnostné nástroje a aplikácie prevažne v automatizovanej forme a plnohodnotný auditný modul.

S pribúdaním nových technológií je cieľom PPA vypublikovať elektronické služby, tak aby žiadatelia mali možnosť efektívne a právoplatne komunikovať s agentúrou pri podávaní a konaní o žiadostiach a dotáciách.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti SU_425, CBA a rozpočet sú k dispozícii na pripomienkovanie v MetaIS na nižšie uvedenom linku.

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c83f0c63-ce3f-0dda-1fc6-5acba7216a7f?tab=documents

Referenčný identifikátor: referenčný identifikátor/kód MetaIS (su_425)

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: peter.lukac@apa.sk  do 10. októbra 2019, do 15:00 hod.

Formulár na pripomienkovanie: Formulár na pripomienkovanie SU_425

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ