02.03.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti https://www.apa.sk/52-prv-2022/aktualizcia--1-vzvy--52-prv-2022/11345  Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Tvorcovia katalógu na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pracujú na metodike inflačnej indexácie katalógových cien vzhľadom k súčasnému cenovému vývoju. Prípadné navýšenie katalógových cien z tohto titulu bude žiadateľom komunikované do 16. mája 2022.
https://katalog.apa.sk/

zva aktualizovaná 01.03.2022 – Aktualizáciu č. 1 nájdete TU

nový dátum platnosti: bez zmeny

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.03.2022 do 31.05.2022 (bez zmeny)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ