52/PRV/2022

04.05.2023

Aktualizácia č. 4 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti https://www.apa.sk/52-prv-2022 Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

20.06.2022

Záväzné usmernenie k bodovacím kritériám pre výzvu č. 52/PRV/2022

Bodovacie kritérium hodnotiace poľnohospodárske aktivity žiadateľov je nastavené tak, aby preferovalo tých poľnohospodárov, ktorí sa už venujú pestovaniu plodín, ktorých zoznam tvorí prílohu výzvy. Pre jednoduchosť overenia sa nastavil spôsob overenia cez evidenciu priamych platieb (SAPS). Z uvedeného dôvodu, sa v danom kritériu priznajú body, ak PPA vie prostredníctvom svojich databáz overiť, že žiadateľ v danom roku pestoval plodiny, ktoré sú uvedené na zozname. Uvedené platí aj pre všetky zakryté plochy (skleníky a fóliovníky). Ak žiadateľ pestuje plodiny na zozname na zakrytých plochách a PPA túto informáciu eviduje vo svojom systéme, tak PPA prizná body podľa znenia daného kritéria, bez ohľadu na spôsob pestovania, či ide o hydroponické pestovanie alebo nie.

12.05.2022

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

01.03.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 52/PRV/2022

Tvorcovia katalógu na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pracujú na metodike inflačnej indexácie katalógových cien vzhľadom k súčasnému cenovému vývoju. Prípadné navýšenie katalógových cien z tohto titulu bude žiadateľom komunikované do 16. mája 2022.
https://katalog.apa.sk/
Kompletné informácie nájdete v prílohách.

31.01.2022

Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ