01.04.2022

DOBRÁ SPRÁVA PRE MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV – NA SVOJE PODNIKANIE MÔŽU ZÍSKAŤ FINANČNÚ PODPORU

Bratislava, 1. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvy určené pre mladých poľnohospodárov. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 č.53/PRV/2022 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých a stredných podnikov.

Podpora vo forme paušálnej platby 15 000€ je určená pre poľnohospodárske mikropodniky na realizáciu podnikateľského plánu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Druhou výzvou je výzva č. 54/PRV/2022 pre opatrenie: 6 –   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Podpora vo forme paušálnej platby vo výške 50 000€ je určená pre mladých poľnohospodárov, ktorých podnikateľská história nepresahuje 2 roky ku dňu podania žiadosti, na realizáciu ich podnikateľského plánu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Termín na podávanie a prijímanie žiadostí je od 1.7.2022 do 30.9.2022.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
Podmienky oprávnenosti a ďalšie informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ