14.06.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – NA PODANIE ŽIADOSTI ZOSTÁVA SEDEM DNÍ.

Bratislava, 14. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra od 20. marca 2023 prijíma žiadosti v rámci výzvy na  podporu mimoprodukčných funkcií lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia ešte sedem dní, teda do 20. júna 2023. Do dnešného dňa evidujeme 64 žiadostí v hodnote vyše 4 062 000 EUR.

V tejto súvislosti chce PPA upozorniť oprávnených žiadateľov, aby po úplnom vypísaní žiadosti nezabudli uložiť ju prostredníctvom tlačidla „Vytlač a ulož s kódom“, ktoré sa nachádza na každej spodnej strane žiadosti. Po uložení treba žiadosť zaslať e-mailom na adresu: podporalesov@apa.sk v PDF formáte. Dôležité tiež je vyplnený formulár žiadosti s osvedčenými podpismi štatutárov zaslať aj poštou spolu so všetkými povinnými prílohami na adresu platobnej agentúry v termíne do 20. júna 2023. Platobná agentúra nemôže akceptovať ako podanie žiadosti o podporu len PDF súbor žiadosti zaslaný e-mailom.

Opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov je určené pre obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2013 alebo 2018 (okrem výnimiek).

Pre úspešné schválenie podpory musí byť splnené:

  • v lesných porastoch sa vykonala výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo
  • v lesných porastoch sa uplatňovalo prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty,
  • ak v rámci schémy de minimis, celková výška pomoci nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Žiadosti musia byť podávane výlučne prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na webovom sídle spolu s výzvou v časti Štátna pomoc https://www.apa.sk/lesy-de-minimis. Viac informácií je k dispozícii na www.apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ