26.09.2019

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka

PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach. 

Všetky žiadosti podliehajú 100 % administratívnej kontrole a sú dopĺňané kontrolami na mieste.  Neplnenie podmienok má za následok uplatňovanie príslušných sankcií, ktoré môžu v zmysle platnej legislatívy viesť až k zamietnutiu platieb. Miera chybovosti je jedným z dôležitých prvkov vyhlásenia o vierohodnosti, ktoré sa predkladá Európskej Komisii k oprávnenosti výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Keďže ide o verejné výdavky EÚ, zvýšenú mieru chybovosti dôkladne monitoruje PPA, certifikačný orgán a orgány Európskej Komisie. 

V prípade zvýšenej miery chybovosti, ktorá bola zistená aj v SR, musí členský štát vytvoriť akčný plán a prijať nápravné opatrenia na jej zníženie. Plnenie podmienok je však na strane žiadateľov, preto je dôležité, aby si samotní žiadatelia tieto podmienky riadne osvojili a dodržiavali ich.

Platné znenie nariadenia vlády SR č. 75/2017 Z. z. a usmernenia MPRV SR k nariadeniu sú žiadateľom k dispozícii aj na webovom sídle PPA v časti legislatíva a usmernenia (link: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory).

Najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach:

- nadvýmera na nahlásených plochách poľnohospodárskej pôdy pre určité opatrenia a operácie z dôvodu neznalosti výmery oprávnenej na platbu (napr. celková užívaná výmera, výmera na jednotlivé kategórie pri platbách pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC), výmera biotopov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (AEKO) a pod.)

- neobhospodarovanie užívaných plôch poľnohospodárskej pôdy

- neabsolvovanie školiaceho kurzu pri platbe na AEKO na operácie na poľnohospodárskej pôde a na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

- neplnenie termínu náhrady nahlásených zvierat

- nepredloženie dokladov k plneniu stanovených podmienok v určených termínoch (napr. osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu, rozbor pôdy a plodov, hlásenie náhrad, hlásenie turnusov, sumárny výkaz o odchove ošípaných)

- nesprávne podanie žiadosti o platbu na plochu zaradenú v nepodporovanom stupni ochrany týkajúcu sa lesníckych opatrení

- nepredloženie, resp. neskoré predloženie evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) – termín do 15.12. príslušného kalendárneho roka

Pre zabezpečenie zníženia chybovosti PPA dáva žiadateľom do pozornosti, aby:

- sa dôkladne oboznámili s podmienkami pre poskytovanie podpôr a dodržiavali ich

- priebežne sledovali aktuálne údaje v registroch a dbali na včasné nahlasovanie zmien do registrov: 

CEHZ – údaje o identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat (www.cehz.sk) – prípadná kontrola a správnosť údajov nahlasovaných do CEHZ
ÚKSÚP – údaje do registra ovocných sadov, registra vinohradov a registra ekologického poľnohospodárstva
Národné lesnícke centrum (NLC) – pre overenie oprávnených výmer lesných pozemkov na poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia je potrebné taktiež využívať aplikáciu NLC: http://gis.nlcsk.org/prv/
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov – zmena údajov LPIS je možná aj v priebehu roka. Údaje o LPIS a všetkých hraniciach užívania jednotlivých plôch sa nachádzajú v aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/

-si vopred dôkladne skontrolovali a preverili údaje a dokumenty, ktoré predkladajú na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania svojej žiadosti

-priebežne sledovali aktuálne oznamy PPA na webovom sídle http://​www.apa.sk a taktiež Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV – zahŕňa podmienky a termíny jednotlivých opatrení, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých neprojektových opatrení PRV: http://www.apa.sk/kalendar