Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

31-12-2018

  AEKO - IP SAD - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31-12-2018

  AEKO - IP ZEL - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31-12-2018

  AEKO - IP VIN rodiaci - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


22-09-2018 - 21-12-2018

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek


30-07-2018

  AEKO - BIOTOPY - konečný termín na vykonanie prvej kosby trávnych porastov


15-07-2018

  AEKO - DROP - zabezpečiť podiel tráv na ornej pôde v osevnom postupe kosených po 15. júli najmenej 5%


31-05-2018

  UEV, AEKO, AKZ, ZPZP, ANC, LUEV, LEKS, PZPP - Konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31-05-2018

  AEKO - SYSEĽ - konečný termín pre vykonanie prvej kosby trávnych porastov


16-05-2018 - 09-06-2018

  AEKO, AKZ, ZPZP, EKO, ANC, LEKS, PZPP - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15-05-2018

  UEV, AEKO, AKZ, ZPZP, ANC, LUEV - Konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15-05-2018

  EKO - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15-05-2018

  LEKS - Konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15-05-2018

  PZPP - Konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku spolu s identifikačným listom (každoročne počas 5. rokov) bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu,


15-05-2018

  PZPP - Konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti spolu s identifikačným listom (každoročne počas 15 rokov), bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne ...


01-05-2018 - 31-10-2018

  AEKO - BIOTOPY - dodržiavať zaťaženie zvieratami


01-05-2018 - 31-10-2018

  EKO - EKO_TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratami; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka


01-05-2018 - 31-10-2018

  ANC - Dodržiavať zaťaženie najmenej 0,3 DJ (polygastrické zvieratá alebo kone) registrované v CEHZ na 1 ha TTP_ANC


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01-05-2018 - 20-03-2019

  AKZ - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ, ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárných dní od náhrady


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 kalendárných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


30-04-2018

  AEKO - BIOPÁSY - konečný termín na zabezpečenie každoročného výsevu multifunkčných pásov


01-04-2018 - 30-04-2018

  AEKO - SYSEĽ - zabezpečiť začiatok pastvy v apríli


20-03-2018 - 20-06-2018

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek


20-03-2018 - 30-03-2019

  UEV, PZPP, LUEV, ANC, EKO, LEKS - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...


20-03-2018 - 31-03-2019

  AEKO - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01-03-2018

  EKO - Konečný termín na uzatvorenie zmluvy s inšpekčnou organizáciou v prvom roku trvania záväzku


16-02-2018 - 31-08-2018

  LEKS - Na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť


31-01-2018

  EKO - Konečný termín na registráciu v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby v prvom roku trvania záväzku (žiadateľ musí byť registrovaný počas celej doby trvania záväzku)


01-01-2018 - 31-12-2018

  UEV, LUEV - Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka


01-01-2018 - 31-12-2018

  UEV, ANC, LUEV - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO, EKO, LEKS, PZPP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2018 - 31-12-2018

  EKO - Trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2018 - 31-12-2018

  ANC - Trvanie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka


01-01-2018 - 31-12-2018

  LEKS, LEKS - Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2018 - 31-12-2018

  LEKS - Ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


01-05-2017 - 30-04-2018

  AKZ - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-05-2017 - 30-04-2018

  AKZ - Povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01-05-2017 - 30-04-2018

  AKZ - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2017 - 30-04-2018

  AKZ, ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2017 - 30-04-2018

  AKZ - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-05-2017 - 30-04-2018

  ZPZP - ZPZP_DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárných dní od náhrady


01-05-2017 - 30-04-2018

  ZPZP - ZPZP_OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku


01-05-2017 - 30-04-2018

  ZPZP - ZPZP_OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 kalendárných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01-05-2017 - 30-04-2018

  ZPZP - ZPZP_HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01-05-2017 - 30-04-2018

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...


01-05-2017 - 30-04-2018

  ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu