07.10.2022

NIEKTORÍ ŽIADATELIA O KOMPENZÁCIU SUCHA A POTRAVINÁRI SI MUSIA AKTIVOVAŤ KONTO V DATACENTRE.

Bratislava, 7. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov ,  ktorí nie sú registrovaní v IS ITMS2014+ a budú žiadať o nové podporné opatrenia (kompenzácia sucha za rok 2022, dočasný rámec - potravinári),  aby si čo najskôr podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre. Dôležité je, aby tak urobili ešte pred vyhlásením výzvy.  Pokiaľ to do vtedy nestihnú, nebudú môcť o dotáciu požiadať. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu,  je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie.

Registrácia žiadateľov v DataCentre sa uskutočňuje na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/, kde budú presmerovaní do elektronického formulára pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta. V prípade technických otázok k registrácii je možné obracať sa priamo na Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk. 

Všetky potrebné informácie nájdu aj na www.apa.sk, kde majú k dispozícii presný postup, ako registráciu urobiť elektronicky a tiež kompletný  postup pri listinnej registrácii, ktorá však predpokladá aj úradné osvedčenie.

Pozor! Upozorňujeme žiadateľov, aby žiadosti o aktiváciu konta nezasielali na adresu platobnej agentúry.

Peniaze bude vyplácať PPA prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom.

Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, podávať cez PPA elektronicky. Celkovú alokáciu 50 miliónov EUR zo štátneho rozpočtu si rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel.
Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného stavu chovu k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. V porovnaní so stavom v CEHZ k 31. 8. 2022 nesmie počet zvierat v chove klesnúť pod 70 %, povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %. Maximálna kompenzácia na jedného chovateľa - 1 IČO, je 500 000 EUR. Zároveň platí, že podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ