30.08.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 69/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                      8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov 
Podopatrenie:              8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Činnosť:                         Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou
Ide o aktuálnu výzvu a dátum do kedy je výzva platná: otvorená výzva; výzva platná od 28.08.2023

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 14.09.2023 do: otvorená výzva

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ