69/PRV/2023

14.11.2023

Oznámenie o oprave Prílohy č. 1 k ŽoNFP

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci výzvy 69/PRV/2023 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou odstránila v rámci Príloh č. 1 k ŽoNFP „Tabuľková časť projektu do 1000 ha“ a „Tabuľková časť projektu nad 1000 ha“ súčtovú chybu výmery ochrany proti zveri oplocovaním na hárkoch „do 1000 ha“ a „nad 1000 ha“. 

09.11.2023

Oznámenie o oprave Prílohy č. 1 k ŽoNFP

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci výzvy 69/PRV/2023 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou odstránila v rámci Prílohy č. 1 k ŽoNFP „Tabuľková časť projektu do 1000 ha“ súčtovú chybu na hárku „Obnova do 1000 ha“.  

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001