12.04.2022

POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU ŽIADAŤ O ŠTÁTNU POMOC V TROCH NOVÝCH VÝZVACH

Bratislava 12. apríl 2022: PPA zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. V prvej môžu žiadatelia predkladať žiadosti na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, v druhej žiadosti na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty a v tretej výzve môžu žiadať o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Výzva na  založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie  a Výzva na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty sú  otvorené od 12. apríla 2022 do 17. mája 2022.  

Výzva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na opatrenie dotácia na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat je otvorená od 12. apríla 2022 do 25. apríla 2022.

Žiadosti podané po termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára, pričom vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Viac informácií k jednotlivým výzvam je k dispozícii na www.apa.sk .

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci a usmernenia pri podávaní žiadosti je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave.
Kontakt: statnapomoc@apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ