08.09.2023

PPA OPÄTOVNE UPOZORŇUJE ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY, ABY SI KONTROLOVALI PLOCHY V SYSTÉME AMS A REAGOVALI NA NEZROVNALOSTI .

Bratislava, 8. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v týchto dňoch kontaktuje žiadateľov o priame podpory a upozorňuje ich, aby si pozreli výsledky monitoringu AMS v GSAA a predovšetkým tí, ktorí majú aspoň jednu plochu oranžovú, reagovali. V prípade, že majú žiadatelia v GSAA iba zelené alebo sivé plochy, reakcia z ich strany nie je potrebná.   

Reakcia na zobrazenú oranžovú plochu je potrebná pre schválenie ich žiadosti. V nej sa totiž kontrolujú resp. porovnávajú údaje uvedené žiadateľom so skutočným stavom. Ak je medzi týmito údajmi rozdiel, tzn. nezrovnalosť, môže ju žiadateľ dať do súladu preukázaním vlastného dôkazu – geotagovanou fotografiou, alebo úpravou žiadosti. Po tom, ako sme prvé dáta od žiadateľov, ktoré zadali do systému, otestovali, vyhodnotili a prijali nové nastavenia a vylepšenia, systém AMS je plne funkčný a poskytuje korektné dáta. S týmito PPA pracuje pri vyhodnocovaní jednotných žiadostí, preto je v záujme prijímateľov, aby si dáta skontrolovali a v prípade rozdielov reagovali napr. nahratím geotagovanej fotografie a to do 15. októbra 2023.

Keďže ide o novinku, ktorú PPA zaviedla od začiatku roka 2023 (túto povinnosť jej ukladá európska legislatíva) zriadila agentúra kontaktné adresy, na ktorých poskytuje žiadateľom potrebné informácie k postupom v AMS: email ams@apa.sk alebo telefonický kontakt v čase od 9.00 h do 15.00 h +421 917 718 208, +421 917 783 260 *.

Znenie hromadného mailu, ktorý PPA posiela žiadateľom: 

PPA – Oznámenie o zistených nezrovnalostiach plošným monitoringom (AMS)

Dobrý deň,

v roku 2023 ste predložili Jednotnú žiadosť na rok 2023 na jednotlivé podporné schémy pod názvom subjektu XXX, IČO XXX, reg. č. žiadateľa XXX, ID PPA XXX, v rámci ktorej ste sa zaviazali dodržiavať podmienky pre poskytnutie príslušnej podpory. Nakoľko všetky intervencie na plochu podliehajú kontrolnému systému monitorovania plôch (AMS- Area monitoring system), dovoľujeme si Vás informovať, že po uskutočnení plošného monitorovania plôch systémom AMS boli na Vašej žiadosti zistené potenciálne nezrovnalosti.

Výsledky monitoringu systému AMS sú žiadateľom oznamované prostredníctvom aplikácie GSAA. Výsledky zobrazíte vyznačením vrstvy „Kontroly z AMS“ v zozname vrstiev a vo výsledkoch kontroly v záložke „Kontrola z AMS“. Pri plochách vyznačených oranžovou farbou Vás žiadame o reakciu a to buď úpravou zoznamu poľnohospodárskych pozemkov resp.

grafickej časti v aplikácií GSAA podľa reálneho stavu (následne je potrebné podať aj Žiadosť o úpravu (https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/vzva-na-predkladanie-jednotnej-iadost-o-priame-podpory-2023-aktualizovan-18-4-2023/11990), alebo poskytnutím Vášho dodatočného dôkazu k výsledkom AMS vo forme nahratia fotografie s určenou geografickou polohou a to najneskôr do 15.10.2023.

V prípade, že zvolíte možnosť úpravy zoznamu poľnohospodárskych pozemkov resp. grafickej časti, je potrebné podať Žiadosť o úpravu prostredníctvom slovensko.sk-všeobecná agenda, ak ste právnická

osoba. V prípade fyzických osôb a SHR je možné podať žiadosť v listinnej podobe na príslušné regionálne pracovisko (https://www.apa.sk/regionalne-pracoviska-ppa), resp. prostredníctvom slovensko.sk-všeobecná agenda. Regionálne pracoviska PPA sa nebudú zaoberať inými formami reakcie na výsledky AMS.

V súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2021/2116 je monitorovanie plôch systémom AMS od roku 2023 povinné. V prípade, že na zistenú potenciálnu nezrovnalosť označenú oranžovou farbou vo výsledkoch AMS nebudete reagovať úpravou žiadosti v súlade s reálnym stavom alebo nahratím fotografie s určenou geografickou polohou do 15.10.2023, takáto nezrovnalosť identifikovaná systémom AMS bude vyhodnotená ako právoplatná a bude považovaná za jeden z podkladov k rozhodnutiu o platbe.

V prípade, že ste na potenciálne nezrovnalosti zistené plošným monitoringom AMS už reagovali, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

V prípade, že na Vašej ploche ešte neuplynul požadovaný termín na výkon agrotechnickej operácie k dátumu posledného výpočtu monitoringu (31.7.2023), zatiaľ nie je potrebné na takúto oranžovú plochu reagovať.

Informácie o plošnom monitoringu systémom AMS a tiež návody k vytváraniu a nahrávaniu fotografií s určenou geografickou polohou sú dostupné na internetovej stránke https://www.apa.sk/system-ams a na youtube-ovom kanáli https://www.youtube.com/@podohospodarskaplatobnaage1740. Fotografie je potrebné nahrať v súlade s uverejneným návodom, konkrétne prostredníctvom rozhrania v aplikácii GSAA (pomocou tlačidla „Nahrať fotografie“). Iné spôsoby alebo forma doručovania dodatočných dôkazov k výsledkom AMS nebude akceptovaná, nakoľko fotografie sú

systémovo priraďované k jednotlivým pozemkom, ktoré budú následne predmetnom expertného vyhodnotenia fotografií a ďalších podkladov a bude tak určený finálny výsledok monitoringu AMS.

Funkcionalita nahrávania fotografií s určenou geografickou polohou je vyvinutá a plne podporovaná pre nahrávanie z počítačov a notebookov. Funkcionalita nahrávania fotografií priamo zo smartfónu funguje plnohodnotne na väčšine zariadení s operačným systémom Android. Nahrávanie fotografií priamo zo smartfónu je obmedzené pre zariadenia značky Apple a Huawei, kvôli ich bezpečnostným nastaveniam systému. Pre vyhotovenie fotografií s určenou geografickou polohou odporúčame použiť štandardnú aplikáciu fotoaparátu v súlade so zverejneným návodom. Pre prenos fotografií do počítača odporúčame využiť kábel, nakoľko väčšina “četovacích“ a emailových aplikácii odstraňuje z fotografií údaj o polohe.

V prípade otázok nás kontaktujte na emailovej adrese ams@apa.sk alebo na telefónnom čísle +421 917 718 208.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ