Systém AMS

27.09.2023

Čo je AMS ?

V zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173, je pre členské štáty povinný nový komplexný prvok s názvom Area monitoring system (AMS) - Systém plošného monitorovania plôch. Je to nový spôsob ako overiť, či na poľnohospodárskych plochách prebehli požadované poľnohospodárske aktivity, a či takto boli splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.

Nový systém bude monitorovať intervencie BISS a ANC na plochách v rámci Jednotnej žiadosti podanej v roku 2023, kedy bude hlavným predmetom monitorovania prítomnosť deklarovanej plodiny na ornej pôde, výkon agrotechnickej operácie na trvalom trávnom poraste v požadovanom termíne a prípadná zmena kultúry na deklarovanej ploche. Objem monitorovaných podmienok jednotlivých intervencií systémom AMS bude v nasledujúcich rokoch na základe podmienok Európskej komisie narastať.

Čo nové prinesie AMS pre prijímateľa?

Prijímateľ bude môcť cez aplikáciu GSAA sledovať na svojich deklarovaných plochách priebežné výsledky monitoringu AMS pomocou semaforu farieb (zelená - splnenie monitorovanej podmienky, oranžová - potreba úpravy žiadosti, prípadne ďalšej aktivity zo strany žiadateľa pre priznanie plochy, červená - identifikované neplnenie monitorovanej podmienky) v zozname zobrazovaných vrstiev v GSAA, konkrétne “Kontroly z AMS”.

Pomocou AMS monitorujeme 3 základné služby:

  1. Identifikácia plodín na ornej pôde aj s úhorom
  2. Identifikácia výkonu kosenia alebo pasenia na trvalom trávnom poraste
  3. Identifikácia zmeny kultúry na ploche
V tretej službe (Identifikácia zmeny kultúry na ploche) pomocou základného systémom AMS monitorujeme tieto kultúry: ornú pôdu okrem úhoru, trvalý trávny porast, vinice, sady a trvalé plodiny. Pre zobrazenie výsledkov pre kultúry v GSAA je potrebné ponechať zapnutú len vrstvu "Kontrola kultúry z AMS" v záložke "Kontroly z AMS" v Zozname vrstiev, aby sa zobrazenie vrstiev neprekrývalo s ostatnými.

Výsledky systému AMS budú v GSAA aktualizované približne na mesačnej báze. Prijímateľ bude mať možnosť reagovať na zverejnené výsledky AMS (v oranžovej farbe semaforu) pomocou zaslania geotagovaných fotografií a prípadne upraviť svoju žiadosť.

PPA v roku 2023 spúšťa pre prijímateľov využitie geotagovaných fotografií, tj. fotografií s určenou geografickou polohou pri vyhotovení, ako relevantný dôkazný materiál k AMS. V praxi to znamená, že prijímateľ včas a vhodne odfotografuje svoj pozemok pomocou svojho smartfónu so zapnutou polohovou lokalizáciou, cez GSAA nahrá fotografie a pošle ich platobnej agentúre na ďalšie posúdenie (Detailný postup vyhotovovania a nahrávania geotagovaných fotografií je uvedený v priloženom dokumente). Geotagované fotografie je možné nahrať len na tých plochách, kde monitoring identifikoval určité porušenie, teda plocha je v GSAA oranžová. Odfotografovaná plocha bude posúdená odborným hodnotením a prijímateľovi bude na základe geotagovanej fotografie a ďalších dôkazov zmenená farba semaforu systému AMS z oranžovej farby na zelenú (preukázateľné splnenie monitorovaných podmienok) alebo červenú (preukázateľné nesplnenie monitorovaných podmienok). V rokoch 2023 a 2024 je využitie geotagovaných fotografií dobrovoľnou možnosťou reakcie popri úprave žiadosti v súlade s reálnym stavom hospodárenia. V prípade, že na zistenú potenciálnu nezrovnalosť (oranžovú farbu na ploche) prijímateľ nebude reagovať úpravou žiadosti v súlade s reálnym stavom, prípadne nahratím fotografie s určenou geografickou polohou do 15.10.2023, takáto nezrovnalosť bude vyhodnotená ako právoplatná a bude mať vplyv na rozhodnutie k priamym platbám.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vzájomná komunikácia medzi prijímateľom a PPA je dôležitá k efektívnemu fungovaniu monitoringu AMS. Ide hlavne o komunikáciu prostredníctvom zasielania relevantných dôkazov (geotagovaných fotografií) k výsledkom AMS na požadovaných plochách. Výlučne pre poskytovanie doplnkových informácií ohľadom fungovania systému AMS bola zriadená emailová schránka ams@apa.sk. Všetci žiadatelia, ktorých sa potenciálna nezrovnalosť zistená systémom AMS týka a majú na svojej žiadosti prostredníctvom GSAA oznámenú oranžovú plochu s popisom zistenia a požadovanou reakciou, budú navyše kontaktovaní v priebehu mesiaca september 2023 taktiež emailovo (podľa emailu uvedeného v identifikačnom liste) a tiež adresne poštou prostredníctvom zaslania oznámenia centrálnym úradným doručovaním. 

Funkcionalita nahrávania fotografií s určenou geografickou polohou je vyvinutá pre nahrávanie z počítačov a notebookov. Funkcionalita nahrávania fotografií priamo zo smartfónu funguje plnohodnotne na väčšine zariadení s OS Android. Nahrávanie fotografií priamo zo smartfónu je obmedzené pre zariadenia značky Apple (s operačným systémom IOS vo verzii 16 a nižšej) a Huawei. Pre nahrávanie fotografií priamo zo zariadenia značky Apple, je potrebné disponovať verziou operačného systému IOS 17. Pre vyhotovenie fotografií s určenou geografickou polohou odporúčame použiť štandardnú aplikáciu fotoaparátu v súlade so zverejneným návodom. Pre prenos fotografií do počítača odporúčame využiť kábel, nakoľko väčšina četovacích a emailových aplikácii odstraňuje z fotografií údaj o polohe.

Hlavné výhody AMS:

-       Možnosť sledovania priebežných výsledkov AMS dáva prijímateľom šancu reagovať a včas komunikovať s PPA. Aktualizácia výsledkov AMS bude prebiehať pravidelne približne každý mesiac až do ukončenia termínu pre zmeny žiadosti.

-       Prevencia chýb v žiadosti - systém pomocou semaforu upozorní prijímateľa na nájdené potenciálne nedostatky monitoringom ešte pred vydaním rozhodnutia. Prijímateľ má následne priestor na toto upozornenie reagovať do 15.10.2023. Prijímateľ má možnosť buď zmeniť nekorektnú deklaráciu v súlade s výsledkom monitoringu alebo poskytnúť dodatočný relevantný dôkaz - geotagované fotografie.

- Spravodlivejší prístup kvôli kontrole všetkých žiadateľov, pretože monitoring prebieha kontinuálne u všetkých prijímateľov na všetkých plochách. 

20.09.2023

Video AMS

20.09.2023

Hlášky v GSAA s popisom očakávanej reakcie od žiadateľa


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ