PPA / Systém AMS

Systém AMS

18.04.2024

Čo je AMS ?

V zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173, je pre členské štáty povinný nový komplexný prvok s názvom Area monitoring system (AMS) - Systém plošného monitorovania plôch. Je to inovatívny spôsob ako overiť, či na poľnohospodárskych plochách prebehli požadované poľnohospodárske aktivity v súlade s podmienkami pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, konkrétne z družíc Sentinel 1 a 2.
Systém bude v roku 2024 monitorovať tieto podpory:
a)     Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti (BISS),
b)    Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti (RDEP),
c)     Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov (YF),
d)    Podpora formou celofarmovej eko-schémy (EKS),
e)    pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC),
f)      na ochranu a zachovanie biodiverzity (OZB),
g)     Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín (podpora na bielkovinovú plodinu),
h)    Platba na pestovanie cukrovej repy (podpora na cukrovú repu),
i)      Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia (podpora na ovocie),
j)      Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny (podpora na zeleninu),
V rámci Jednotnej žiadosti bude hlavným predmetom monitorovania prítomnosť deklarovanej plodiny na ornej pôde, výkon agrotechnickej operácie na trvalom trávnom poraste v požadovanom termíne, zmena kultúry na deklarovanej ploche, prípadne, nehomogenita plochy vo forme zlého zákresu alebo trvalých štruktúr na ploche. Objem monitorovaných podmienok jednotlivých intervencií systémom AMS bude v nasledujúcich rokoch na základe podmienok Európskej komisie narastať.
Čo prinesie AMS pre prijímateľa?
Prijímateľ bude môcť cez aplikáciu GSAA sledovať na svojich deklarovaných plochách priebežné výsledky monitoringu AMS pomocou semaforu farieb:
·       zelená - splnenie monitorovanej podmienky
·       oranžová - potreba ďalšej aktivity zo strany prijímateľa (úpravy žiadosti, prípadne zaslanie geotagovanej fotografie - GTF)
·       červená - identifikované nesplnenie monitorovanej podmienky,
·       sivá – zatiaľ bez finálneho výsledku monitoringu, farba sa postupne zmení na zelenú, alebo oranžovú
Výsledky systému AMS budú v GSAA aktualizované približne na mesačnej báze. Prijímateľ bude mať možnosť reagovať na zverejnené výsledky AMS pomocou zaslania geotagovaných fotografií, prípadne úpravy svojej žiadosti a to do 15.10.2024.
Vytváranie a zasielanie geotagovaných fotografií
Geotagované fotografie (ďalej len “GTF”) sú fotografie, ktoré obsahujú vo svojich metadátach informáciu o čase, kedy bola fotografia vyhodnotená, a polohe, kde bola vyhotovená. Manuál na vytvorenie a zasielanie GTF nájdete spísaný v samostatných dokumentoch na konci textu. V praxi to znamená, že prijímateľ včas a vhodne odfotografuje svoj pozemok pomocou svojho smartfónu so zapnutou polohovou lokalizáciou, cez GSAA nahrá GTF (možnosť nahrávania v režime úpravy žiadosti v časti “Deklarácia” bude spustená začiatkom júna 2024) a pošle ich platobnej agentúre na ďalšie posúdenie. Odborným hodnotením bude posúdená odfotografovaná plocha a prijímateľovi bude na základe vhodnej geotagovanej fotografie zmenená farba semaforu systému AMS z oranžovej farby na zelenú (preukázateľné splnenie monitorovaných podmienok) alebo červenú (preukázateľné nesplnenie monitorovaných podmienok).
Novinky pri nahrávaní geotagovaných fotografií roku 2024:
·       Výber možnosti, z akého dôvodu budú nahrávané geotagované fotografie:
o  Výsledky AMS
o  Vyššia moc
o  Invázne rastliny na ploche
o  Presun biopásov
·       Pri monitoringu plodiny - povinný výber reálnej plodiny z číselníka
·       Pri monitoringu operácie na TTP – povinné určenie dátumu prvej operácie (kosby/pastvy)
·       Pri monitoringu kultúr – povinný výber kultúry z číselníka
·       Možnosť reakcie aj na sivú plochu
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vzájomná komunikácia medzi prijímateľom a PPA je dôležitá k efektívnemu fungovaniu monitoringu AMS. Ide hlavne o reakciu na výsledky AMS buď zmenou žiadosti v prípade, že prijímateľ súhlasí s výsledkom monitoringu, alebo prostredníctvom zasielania relevantných dôkazov (GTF) v prípade, že prijímateľ chce obhájiť údaj z jednotnej žiadosti.
Pre poskytovanie doplnkových informácií ohľadom fungovania systému AMS je zriadená emailová schránka ams@apa.sk, prípadne telefonický kontakt +421 917 718 208 v čase úradných hodín.

Hlavné výhody AMS:
-       Prevencia chýb v žiadosti bez prípadnej sankcie - systém pomocou semaforu upozorní prijímateľa na nájdené chyby monitoringom ešte pred vydaním rozhodnutia. Prijímateľ môže nekorektnú deklaráciu upraviť do 15.10.2024 a tým sa vyhnúť udeleniu sankcie. Prípadne môže poskytnúť dodatočný relevantný dôkaz - GTF.
-       Možnosť sledovania priebežných výsledkov AMS dáva prijímateľom šancu reagovať a včas komunikovať s PPA. Aktualizácia výsledkov AMS bude prebiehať pravidelne približne každý mesiac až do ukončenia termínu pre zmeny žiadosti.
-       Spravodlivejší prístup kvôli kontrole všetkých žiadateľov, pretože monitoring prebieha kontinuálne u všetkých prijímateľov na všetkých monitorovateľných plochách


20.09.2023

Video AMS

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ