02.01.2023

PPA PRIPOMÍNA, ŽE OD DNEŠNÉHO DŇA SA POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU PRIHLASOVAŤ DO VÝZVY NA 50 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 2. januára 2023: PPA pripomína poľnohospodárom, že od dnešného dňa sa môžu prihlasovať do výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Alokácia na uvedenú výzvu predstavuje sumu 50 miliónov EUR v členení na základné zdroje PRV 2014-2022 a zdroje EURI.
Oprávnení žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023.
Výzva je určená pre oblasti:
·       Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
·       ŠRV - malí poľnohospodári
·       Živočíšna výroba (skr. ŽV)
·       ŽV - malí poľnohospodári
·       Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
·       High tech pre ŠRV a ŽV
Žiadatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP na portáli slovensko.sk . Aby jeho žiadosť bola úspešná musí splniť kritéria zverejnené vo výzve a tiež nesmie byť dlžníkom na daniach, nesmie mať nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie a nesmie byť v likvidácii. Žiadatelia majú aj pri tejto výzve k dispozícii rozšírený Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií. Ten im podanie žiadosti uľahčí a zároveň zrýchli proces vyhodnotenia.
Poľnohospodári môžu peniaze z tejto výzvy využiť napríklad na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, na technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, technológie na mechanické ošetrovanie porastov, digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom, ochranu pôdy pred eróziou, technológie na mulčovanie pôdy, na investície do automatizovaných technológií určených pre dojenie, kŕmenie a odstraňovanie hnoja, na využívanie dronov so softvérovým vybavením pre kontrolu pohybu, zdravotného stavu zvierat a ochrany pred predátormi, investícia do oplotenia pasienkov, nákup pastierskych a ovčiarskych psov určených na ochranu stád a odplašovanie šeliem, na investície do digitálnej technológie na riadenie chovu, na robotiku v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby, inteligentné senzory pre sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, nanosenzory na snímanie stresu rastlín, špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín a ďalšie. Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk.

Žiadateľa bude PPA o konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP písomne informovať.

Viac informácií je k dispozícii na tel. č. +421918612429 a e–mail: info@apa.sk, projektovepodpory@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ