03.02.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.55372(2019/XA) na poskytovanie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. 
Výzva je otvorená od 05. 02. 2020 do 04.03.2020
„Doplňujúca informácia k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (KADÁVERY)
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (KADÁVERY) podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre výlučne poskytovateľ služby - právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, registrovaným podľa § 39a a schváleným na základe § 39b zákona č. 39/2007 Z. z..
Poskytovateľ služby zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenie o predkladaní žiadostí príjemcu pomoci na zabezpečenie vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Oprávnený príjemca pomoci (poľnohospodár), ktorý spĺňa podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci č. SA.55372(2019/XA) na poskytovanie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat predloží žiadosť o pomoc poskytovateľovi služby (nie PPA). Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy je nepriamou formou pomoci a poskytuje sa príjemcovi pomoci formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat počas roka 2020. Pomoc nezahŕňa priamu hotovostnú platbu príjemcovi pomoci.“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ