15.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Výzva je otvorená do 05.06.2024
PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109987. Výzva je otvorená od 15. mája 2024 do 05. júna 2024.
viac informácií
26.04.2024

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské ovocie a zelenina

Výzva je otvorená do 31.05.2024
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov a sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školské roky 2024/2025 – 2028/2029. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do 31. 05. 2024.
viac informácií
26.04.2024

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské mlieko

Výzva je otvorená do 31.05.2024
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov a sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školské roky 2024/2025 – 2028/2029.
viac informácií
22.04.2024

Oznámenie o zverejnení Aktualizovanej prílohy č. 4 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje, že zverejnila novú verziu prílohy č. 4 - ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI O PLATBU vrátane dôležitých upozornení pre prijímateľa k ŽoP - 52/PRV/2022 na Refundácia a zúčtovanie zálohovej platby z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
03.04.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Výzva je otvorená do 03.07.2024
PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 11/2024. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júla 2024.
viac informácií
03.04.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Výzva je otvorená do 03.06.2024
PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 5 v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109585. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júna 2024.
viac informácií
18.03.2024

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 71/PRV/2024 pre podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 71/PRV/2024 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

30.01.2024

Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2024 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2024 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 14. mája 2024, 17:00 hod. SEČ.
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

08.12.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 70/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

30.08.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 69/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ