16.04.2024

PPA spustila prijímanie žiadostí o priame podpory pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s prijímaním jednotných žiadostí. S cieľom zjednodušiť proces podania žiadosti a poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie na jednom mieste, pre kampaň 2024 bola vytvorená špeciálna samostatná podstránka.
 
Od 15. apríla 2024 začína PPA prijímať jednotné žiadosti, pre kampaň 2024 už výhradne podané elektronicky - v súlade so záväzkami nového vedenia PPA zvyšovať mieru elektronizácie a zrýchľovania administratívnych procesov. Komplexné informácie o podávaní žiadostí, vrátane dôležitých termínov a požadovaných príloh, sú dostupné na samostatnej podstránke PPA - https://www.apa.sk/oznamenia-2024.
 
V rámci Jednotnej žiadosti na rok 2024 je možné požiadať o podporu v nasledovných schémach:
●      Základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti a komplementárnu redistributívnu podporu príjmu v záujme udržateľnosti
●      Komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov
●      Podporu na celofarmovú eko-schému
●      Podporu na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu
●      Viazanú podporu príjmu
●      Podporu pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
●      Podporu v rámci sústavy NATURA 2000 na trvalom trávnom poraste
●      Podporu na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov
●      Podporu na šetrné hospodárenie na ornej pôde, ovocných sadoch a vinohradoch
●      Podporu na ochranu a zachovanie biodiverzity
●      Podporu na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy
●      Podporu na ekologické poľnohospodárstvo
●      Podporu na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej pôde a na ochranu a údržbu založeného agrolesníckeho systému
●      Podporu na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku
●      Podporu na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy
 
Proklientský prístup k žiadateľom 
PPA poskytuje na svojich webových stránkach široký rozsah podporných materiálov vrátane usmernení, príručiek a odpovedí na často kladené otázky. Tieto nástroje sú navrhnuté tak, aby odpovedali na otázky žiadateľov a uľahčili proces podania žiadosti. 
Za účelom zvyšovania kvality poskytovanej podpory žiadateľom, pre kampaň 2024 PPA aktualizovala videonávod na podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory. Tento krok je dôležitý, nakoľko žiadosť je možné podať iba elektronicky cez portál www.slovensko.sk a platí to aj pre žiadateľov - fyzické osoby. Tento krok je súčasťou iniciatívy zjednodušenia administratívnych procesov a zabezpečenia informovanosti žiadateľov o potrebných krokoch pre úspešné podanie žiadosti.
 
Kampaň 2024 iba elektronicky 
PPA pokračuje v trende elektronizácie a digitalizácie procesov a kampaň 2024 je prvá, kedy žiadatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Každý žiadateľ musí mať preto aktívnu elektronickú schránku, platný občiansky preukaz s čipom a príslušné podpisové certifikáty. Bližšie informácie nájdu žiadatelia na webových stránkach PPA https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zverejuje-videonvod-pre-elektronick-podvanie-iadost-pre-kampa-2024/12560 a webových stránkach portálu Slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zriadenie-elektronickej-schran/
Nové vedenie PPA zlepšuje služby poskytované poľnohospodárom a má záujem proces vyhodnocovania žiadostí a vyplácania platieb z verejných zdrojov maximálne zjednodušiť pri dodržaní všetkých zákonných povinností.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ