Oznámenia

21.06.2024

Usmernenie prijímateľov priamych podpôr v súvislosti s nedávnymi nepriaznivými klimatickými podmienkami

PPA si dovoľuje usmerniť prijímateľov priamych podpôr predovšetkým v súvislosti s poberaním podpory formou celofarmovej eko-schémy nasledovne:

20.06.2024

Upozornenie pre poľnohospodárov - Priame podpory čakajú na vyplatenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína prijímateľom priamych podpôr, že podmienkou vyplatenia schválenej sumy je prevzatie rozhodnutia o priznaní tejto podpory. Rozhodnutia nájdu prijímatelia vo svojich elektronických schránkach Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

30.05.2024

Oznam pre prijímateľov priamych podpôr


Vážení prijímatelia priamych podpôr,
dovoľujeme si Vás informovať, že vyplatenie priamych podpôr je možné zo strany prijímateľa urýchliť čo najskorším prevzatím rozhodnutia vo veci jednotnej žiadosti. Doručením rozhodnutia sa v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. predmetné rozhodnutie stáva vykonateľným, pričom zo strany PPA dôjde k bezodkladnému vyplateniu schválenej sumy požadovaných priamych podpôr.

V tejto súvislosti chceme upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že čo najskoršie prevzatie rozhodnutia urýchli vyplatenie Vašich finančných prostriedkov.

10.05.2024

Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s uplatňovaní generálnej vyššej moci zverejňuje Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu.

30.04.2024

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr – konzultačné hodiny pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v súvislosti s podávaním žiadostí na rok 2024 je možné za účelom konzultácií kontaktovať aj administrátorov priamych podpôr na regionálnych pracoviskách a to v dňoch utorok a štvrtok od 13:00 do 15:00.
Odporúčame ale prijímateľom z dôvodu urýchlenia spracovania svojich dotazov komunikovať prioritne prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti Priame platby/Kampaň 2024 https://www.apa.sk/kontaktny-formular, kde sú dotazy presmerované priamo na poradenské centrá IZPI, či na príslušné sekcie a odbory Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

12.04.2024

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024 _ AKTUALIZOVANÉ 10.5.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti pre r. 2024. Prijímatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky za pomoci elektronickej schránky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

12.04.2024

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2024. Prijímatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky za pomoci elektronickej schránky prostredníctvom portálu Slovensko.sk.

12.04.2024

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2024.

12.04.2024

Stanovisko MPRV SR k Oznámeniu vo Vestníku k uplatneniu výnimky DPEP 8 v roku 2024

PPA predkladá stanovisko MPRV SR k Oznámeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o stanovení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o uplatňovanie normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy normy DPEP 8 a pravidlá týkajúce sa zmien strategických plánov SPP pre zmeny určitých ekoschém v roku podávania žiadostí 2024 (č. 6808/2024).

16.02.2024

Oznámenie harmonogramu pre kampaň priamych platieb 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr harmonogram pre kampaň 2024. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ