16.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov pre vinársky rok 2024/2025

viac informácií
15.05.2024

Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2023

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v piatok 31. mája 2024 o 10.00 h.
Program verejného odpočtu:
1.     Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2023 vrátane hodnotenia zo strany MPRV SR.
2.     Odpovede na otázky novinárov a verejnosti k Výročnej správe PPA za rok 2023 formou e-mailu cez info@apa.sk (do poznámky je nutné uviesť „verejný odpočet 2023“).
3.     Na nezodpovedané otázky v čase konania verejného odpočtu budú zaslané odpovede PPA do 8 dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výročná správa PPA za rok 2023 je zverejnená na webovom sídle – PPA / Výročné správy PPA


15.05.2024

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ UDELENIA SANKCIÍ

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií. Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.
viac informácií
15.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Po obdržaní potvrdenia z poisťovne je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+. Bližšie informácie sú dostupné vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá bola spolu s prílohami zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 03.04.2024.
viac informácií
15.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109987. Výzva je otvorená od 15. mája 2024 do 05. júna 2024.
viac informácií
10.05.2024

Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s uplatňovaní generálnej vyššej moci zverejňuje Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu.
viac informácií
10.05.2024

Informácia pre užívateľov aplikácie GSAA

Vzhľadom na výrazne zvýšený počet podávaných žiadostí, môže krátkodobo dochádzať k zníženému komfortu pri používaní aplikácie u niektorých používateľov z dôvodu na strane dodávateľa aplikácie pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Vzniknutý krátkodobý technický problém pre individuálnych žiadateľov aktívne riešime s našim zmluvným dodávateľom IS GSAA spoločnosťou ArcGEO Information Systems spol. s.r.o.
viac informácií
03.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.113258 (2024/N). Výzva je otvorená od 03. mája 2024 do 17. mája 2024.
viac informácií
03.05.2024

POĽNOHOSPODÁROM ZOSTÁVAJU UŽ LEN POSLEDNÉ DVA TÝŽDNE NA PODANIE ŽIADOSTI NA ROK 2024.

Bratislava, 03. máj 2024: Bratislava - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína všetkým poľnohospodárom, že do uzávierky podávania žiadostí o priame podpory pre rok 2024 zostáva menej ako dva týždne. Nenechávajte si podanie na poslednú chvíľu.
viac informácií
26.04.2024

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské ovocie a zelenina

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov a sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školské roky 2024/2025 – 2028/2029. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do 31. 05. 2024.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ