30.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačných programov (OP) organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačných programov  organizácií výrobcov , nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny do 15.9.2024.
viac informácií
30.05.2024

Oznam pre prijímateľov priamych podpôr


Vážení prijímatelia priamych podpôr,
dovoľujeme si Vás informovať, že vyplatenie priamych podpôr je možné zo strany prijímateľa urýchliť čo najskorším prevzatím rozhodnutia vo veci jednotnej žiadosti. Doručením rozhodnutia sa v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. predmetné rozhodnutie stáva vykonateľným, pričom zo strany PPA dôjde k bezodkladnému vyplateniu schválenej sumy požadovaných priamych podpôr.

V tejto súvislosti chceme upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že čo najskoršie prevzatie rozhodnutia urýchli vyplatenie Vašich finančných prostriedkov.
23.05.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 23.5.2024


Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v dennom vyplácaní priamych platieb za kampaň 2023.
Zavedenie nových procesov, intenzívne pracovné nasadenie zamestnancov PPA a spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRVSR) sa prejavili vo zvýšenej efektivite a rýchlosti vyplácania priamych platieb. V rámci základnej podpory príjmu na plochu (BISS) je vydaných 85,35 % rozhodnutí a vyplatených 79,78 % finančných prostriedkov. Od dnešného dňa sme začali vydávať rozhodnutia na platbu na dobré životné podmienky zvierat v objeme 45 mil. EUR“,  hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
viac informácií
23.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Po obdržaní potvrdenia z poisťovne je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+. Zároveň si dovoľujeme žiadateľov informovať, že oprávnenú výšku dotácie Pôdohospodárska platobná agentúra upraví počas administratívnej kontroly žiadostí, a to na základe predložených úhrad uskutočnených v oprávnenom období a na základe predloženého potvrdenia poisťovne.
viac informácií
16.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov pre vinársky rok 2024/2025

viac informácií
15.05.2024

Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2023

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v piatok 31. mája 2024 o 10.00 h.
Program verejného odpočtu:
1.     Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2023 vrátane hodnotenia zo strany MPRV SR.
2.     Odpovede na otázky novinárov a verejnosti k Výročnej správe PPA za rok 2023 formou e-mailu cez info@apa.sk (do poznámky je nutné uviesť „verejný odpočet 2023“).
3.     Na nezodpovedané otázky v čase konania verejného odpočtu budú zaslané odpovede PPA do 8 dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výročná správa PPA za rok 2023 je zverejnená na webovom sídle – PPA / Výročné správy PPA


15.05.2024

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ UDELENIA SANKCIÍ

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií. Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.
viac informácií
15.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Po obdržaní potvrdenia z poisťovne je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+. Bližšie informácie sú dostupné vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá bola spolu s prílohami zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 03.04.2024.
viac informácií
15.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109987. Výzva je otvorená od 15. mája 2024 do 05. júna 2024.
viac informácií
10.05.2024

Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s uplatňovaní generálnej vyššej moci zverejňuje Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ