23.05.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 23.5.2024


Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v dennom vyplácaní priamych platieb za kampaň 2023.
Zavedenie nových procesov, intenzívne pracovné nasadenie zamestnancov PPA a spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRVSR) sa prejavili vo zvýšenej efektivite a rýchlosti vyplácania priamych platieb. V rámci základnej podpory príjmu na plochu (BISS) je vydaných 85,35 % rozhodnutí a vyplatených 79,78 % finančných prostriedkov. Od dnešného dňa sme začali vydávať rozhodnutia na platbu na dobré životné podmienky zvierat v objeme 45 mil. EUR“,  hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
viac informácií
23.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Po obdržaní potvrdenia z poisťovne je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+. Zároveň si dovoľujeme žiadateľov informovať, že oprávnenú výšku dotácie Pôdohospodárska platobná agentúra upraví počas administratívnej kontroly žiadostí, a to na základe predložených úhrad uskutočnených v oprávnenom období a na základe predloženého potvrdenia poisťovne.
viac informácií
16.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov pre vinársky rok 2024/2025

viac informácií
15.05.2024

Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2023

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v piatok 31. mája 2024 o 10.00 h.
Program verejného odpočtu:
1.     Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2023 vrátane hodnotenia zo strany MPRV SR.
2.     Odpovede na otázky novinárov a verejnosti k Výročnej správe PPA za rok 2023 formou e-mailu cez info@apa.sk (do poznámky je nutné uviesť „verejný odpočet 2023“).
3.     Na nezodpovedané otázky v čase konania verejného odpočtu budú zaslané odpovede PPA do 8 dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výročná správa PPA za rok 2023 je zverejnená na webovom sídle – PPA / Výročné správy PPA


15.05.2024

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ UDELENIA SANKCIÍ

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií. Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.
viac informácií
15.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Po obdržaní potvrdenia z poisťovne je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+. Bližšie informácie sú dostupné vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá bola spolu s prílohami zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 03.04.2024.
viac informácií
15.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109987. Výzva je otvorená od 15. mája 2024 do 05. júna 2024.
viac informácií
10.05.2024

Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s uplatňovaní generálnej vyššej moci zverejňuje Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu.
viac informácií
10.05.2024

Informácia pre užívateľov aplikácie GSAA

Vzhľadom na výrazne zvýšený počet podávaných žiadostí, môže krátkodobo dochádzať k zníženému komfortu pri používaní aplikácie u niektorých používateľov z dôvodu na strane dodávateľa aplikácie pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Vzniknutý krátkodobý technický problém pre individuálnych žiadateľov aktívne riešime s našim zmluvným dodávateľom IS GSAA spoločnosťou ArcGEO Information Systems spol. s.r.o.
viac informácií
03.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.113258 (2024/N). Výzva je otvorená od 03. mája 2024 do 17. mája 2024.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ