15.03.2012

Oznámenie o zrušení výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS na predkladanie ŽoNFP č. 11/3.2.2 ISRÚ/2010