Verejné obstarávanie

 


 

16-04-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku v rámci nitrianskeho a banskobystrického kraja

16-04-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku v rámci prešovského a košického kraja

05-04-2018

Výzva na predkladanie ponúk

predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

21-02-2018

Dokument ku zákazke Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+

08-02-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Hygienické a čistiace potreby