Prístup k informáciám

Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií“) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor –  Sekcia prierezových činnosti.

Informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií týkajúce sa Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu žiadatelia získať  osobne, telefonicky, písomne a e-mailom (žiadosti, ktoré majú poradenský charakter sa nevybavujú v režime zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií ) na:

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo (v prípade, že žiadosť podáva právnická osoba), ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom).

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak  PPA nedisponuje  požadovanou  informáciou a  má vedomosť o tom, kde možno vyžadovanú  informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Pokiaľ vecný gestor nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie, hoci len sčasti (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií), vydá o tom písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva Kancelárii generálneho riaditeľa PPA ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom (v rámci správneho súdnictva) na základe správnej žaloby podanej do dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Náležitosti správnej žaloby sú bližšie upravené v § 182 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Sťažnosti podávajte na:

PPA odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev