Prístup k informáciám

Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor – Kancelária generálneho riaditeľa PPA.

Informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  týkajúce sa otázok súvisiacich s programom PRV SR, ako aj podmienky na poskytovanie príspevkov podľa jednotlivých priorít a opatrení, ďalej ostatných foriem podpory ako sú: priame platby, domáce podpory, trhové opatrenia, obchodné mechanizmy a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, môžu záujemcovia získať (osobne, telefonicky, písomne, e-mailom) na :

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom).

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak PPA nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak vecný gestor nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie, hoci len sčasti (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií), vydá o tom písomné rozhodnutie.
Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva Kancelárii generálneho riaditeľa PPA ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

V prípade, že chcete podať sťažnosť, obráťte sa na:

Odbor vnútornej kontroly PPA
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava