28.05.2013

Oznámenie č. 81 zo dňa 28.05.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že došlo k formálnej úprave formulára Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom  osi 4 v časti F. Povinné prílohy projektu. Ide o začlenenie prílohy, pôvodne  nedopatrením uvedenej pod samostatným poradovým číslom 25, k prílohám pod poradovým číslom 24 a následnému prečíslovaniu v poradí nasledujúcich príloh.

Pôvodne zverejnený formulár ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 zo dňa 28. 03. 2013 bol aktuálne nahradený novým.

na stránke ho nájdete v časti:
Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Výzvy a
Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie