19.06.2013

Oznámenie č. 83 zo dňa 19.06.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28 – aktualizácia č. 2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala  v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“. Aktualizácia výzvy sa týka zosúladenia textu výzvy s Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 5. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ (ďalej len „Príručka“) v časti  Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu :
Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období. Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre toto opatrenie. Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole 2 Príručky. Oprávnenými výdavkami (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov uvedených v Príručke) sú:

  • investície do dlhodobého hmotného majetku;
  • investície do dlhodobého nehmotného majetku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev