08.04.2014

Oznámenie PPA č. 108 zo dňa 08.04.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610 doručeného PPA dňa 07.04.2014 aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 „Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „MODERNIZÁCIA FARIEM“

Aktualizácia sa týka zmeny znenia bodu 9 v časti Neoprávnené výdavky na strane 8.