Aktuality

26-03-2008

Oznámenie

PPA o uverejnení Nariadenia rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko. Nariadenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 19.3.2008 L 76/6. Nariadením sa zvýšuje národná kvóta na mlieko od 1.4.2008 v novom kvótovom roku 2008/2009 o 2%. na 1 061 603 760 kg.
18-03-2008

Oznámenie

PPA uverejnenila na stranke www.apa.sk v sekcii: Trhové opatrenia - Živočíšne komodity - Správa mliečnej kvóty Nariadenie komisie (ES) č. 228/2008 z 13.marca 2008, ktorým ...
viac informácií
12-03-2008

Oznámenie

PPA v rubrike Sekcia priamych podpôr/ Priame platby/ Rok 2008 uverejnila nariadenia vlády pre priame platby na rok 2008
11-03-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že dňa 07. 03. 2008:
- v časti „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 – 2. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013“ bola uvedená príručka doplnená o označenie: „Verzia č. 1 platná od 01.02.2008“.
- v časti „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 – 5. tabuľková časť“ boli vykonané formálne úpravy doplnených listov „Oprávnených výdavkov“ a v tabuľkách jednoduchého a podvojného účtovníctva doplnené „údaje sa uvádzajú v tis. Sk“.
06-03-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 uverejnila Priručku definícia malých a stredných podnikov pre ...
viac informácií