Aktuality

17.06.2009

Oznámenie

PPA pre žiadateľov o Platby za životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009 Opatrenie "Platby za životné podmienky zvierat" sa v podopatreniach...
17.06.2009

Oznámenie

10.06.2009

Oznámenie č. 11 zo dňa 10.06.2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, že zverejnila na svojej internetovej stránke v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - 11. OS 4 Leader Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
10.06.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2009/2010

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 9. júna 2009 zverejňuje Metodický postupu pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2009/2010. Metodický postup vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity – sušené krmivá
01.06.2009

Oznámenie

28.05.2009

Oznámenie

PPA o uverejnení METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1900/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 155/2009 Z. z.
21.05.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
viac informácií
18.05.2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty...
viac informácií
18.05.2009

Oznámenie o ukončení vyhodnocovania projektov k 18.05.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že k dátumu 18.05.2009 ukončila vyhodnocovanie projektov prijatých v 1. výzve na opatrenia...
viac informácií
13.05.2009

Oznámenie

PPA oznamuje záujemcom, že termín verejného odpočtu Výročnej správy PPA za rok 2008 bude dňa 21.05.2009 o 13,00 hod v zasadačke Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 506 - piate poschodie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev