Aktuality

20-04-2018

Oznámenie o aktualizácii výziev

PPA oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP / Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) / Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05, Aktivita 5 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie:
- 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) a to Výzvu č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05, Aktivita 5
viac informácií
19-04-2018

Informácie o pôdnych mapách

Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC – VÚPOP.
http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32beed691b01498d9ebe11bf8f9b7b04
Na portáli sú zverejnené informácie o dieloch pôdnych blokov. Žiadatelia o priame podpory identifikujú plochy vo svojej žiadosti podľa registra LPIS.
19-04-2018

Oznámenie pre pestovateľov ozdobnice čínskej

PPA ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom o priame podpory zmenu v nahlasovaní plodiny ozdobnica čínska pre rok 2018.
viac informácií
19-04-2018

OZNAM O BLÍŽIACOM SA UZAVRETÍ VYZVANIA Č. TP-A3-2016-02, AKTIVITA 3

PPA oznamuje, že z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania disponibilnej alokácie pre vyzvanie č. TP-A3-2016-02, aktivita 3 plánuje ku dňu 31. 5. 2018 vyzvanie na predkladanie ŽoNFP uzavrieť. Po termíne, kedy PPA zverejní Oznam o uzatvorení vyzvania, nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci daného vyzvania.
viac informácií
18-04-2018

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 v Žiline

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja
Vás pozývajú na
viac informácií