Aktuality

26.10.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 62/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
26.10.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 63/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
25.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa do 15.12.2022.
 Účinnosť R č. 132/2022 od 25.10.2022.
viac informácií
21.10.2022

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU SKUPINY VÝROBCOV, ORGANIZÁCIE VÝROBCOV, ZDRUŽENIA ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV.

Bratislava 21. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu (OP) skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Môžu tak urobiť od 21.10.2022 do 15.12.2022.
viac informácií
21.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov do 15.12.2022.
viac informácií
20.10.2022

CHOVATELIA MÔŽU OD PONDELKA ŽIADAŤ O POMOC NA ZMIERNENIE DOPADOV SUCHA.

Bratislava 20. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje výzvu na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.60698 (2020/N).
Alokovaná suma je 50 miliónov EUR pričom maximálna kompenzácia na jedného chovateľa (jedno IČO) je 500 000 eur (podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022).
viac informácií
20.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe (SUCHO 2022)

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe (SUCHO 2022) v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.60698 (2020/N). Výzva je otvorená od 24. októbra 2022 do 02. novembra 2022. Upozorňujeme, že v systéme ITMS2014+ nie je možné vytvoriť žiadosť skôr ako 24. októbra 2022.
viac informácií
19.10.2022

Najčastejšie pochybenia zo strany žiadateľa pri podávaní ŽoNFP.

Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje upozorniť žiadateľov projektových podpôr na najčastejšie pochybenia pri podávaní ŽoNFP. Príklady najčastejších pochybení sú uvedené v prílohe.
viac informácií
19.10.2022

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka.
18.10.2022

FARMÁRI - NENECHÁVAJTE SI REGISTRÁCIU V DATACENTRE NA POSLEDNÚ CHVÍĽU, UROBTE TAK ČO NAJSKÔR, ABY STE KOMPENZÁCIU NA SUCHO DOSTALI.

Bratislava, 18. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína farmárom a potravinárom, ktorí budú žiadať o kompenzáciu sucha za rok 2022 a dočasný rámec pre potravinárov, aby sa včas zaregistrovali v DataCentre. Informácie k výzve na sucho zverejní PPA už tento štvrtok 20.10.2022.  Inak nebudú môcť podať svoju žiadosť cez IS ITMS2014+. Podľa predbežných údajov, ktoré má PPA k dispozícii, z 5 tisíc oprávnených žiadateľov približne 2 tisíc o registráciu ešte nepožiadalo.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev