Aktuality

17.10.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 58/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.5 / 58/PRV/2022  Výzvu č. 58/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov; činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov
viac informácií
17.10.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 59/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.5 / 59/PRV/2022  Výzvu č. 59/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov; činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.
viac informácií
13.10.2022

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 verzia II., s prílohami A až C

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 verzia II., s prílohami A až C. Zároveň oznamuje prijímateľom, že od dňa účinnosti bude postupovať v zmysle zverejneného katalógu. V plnom rozsahu zrušuje a nahrádza Katalóg sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014-2022, zverejnený 30.08.2021.
viac informácií
10.10.2022

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ÚČASŤ SPRACOVATEĽA NA VÝSTAVE

Bratislava, 10. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave. Na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave DM-25/2021 vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2022 v termíne od 10. októbra 2022 do 31. októbra 2022. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
viac informácií
10.10.2022

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2022 predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia. Upozorňujeme žiadateľov, aby riadne vyplnené (vrátane hlavičky) a podpísané záväzné vyhlásenie a požadované dokumenty posielali na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania žiadosti. Správne adresovanie dokumentov urýchli proces administrácie záväzkov.
viac informácií
10.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM-25/2021. Výzva je otvorená od 10. októbra 2022 do 31. októbra 2022.
viac informácií
07.10.2022

NIEKTORÍ ŽIADATELIA O KOMPENZÁCIU SUCHA A POTRAVINÁRI SI MUSIA AKTIVOVAŤ KONTO V DATACENTRE.

Bratislava, 7. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov ,  ktorí nie sú registrovaní v IS ITMS2014+ a budú žiadať o nové podporné opatrenia (kompenzácia sucha za rok 2022, dočasný rámec - potravinári),  aby si čo najskôr podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre. Dôležité je, aby tak urobili ešte pred vyhlásením výzvy.  Pokiaľ to do vtedy nestihnú, nebudú môcť o dotáciu požiadať. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu,  je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie.
viac informácií
06.10.2022

Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+

PPA v súvislosti s plánovanými výzvami pre rok 2022 (SUCHO 2022 a Dočasný rámec pre POTRAVINÁROV) oznamuje žiadateľom neregistrovaným v systéme ITMS2014+, aby si podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre.
viac informácií
06.10.2022

PPA VYPLATILA V REKORDNE KRÁTKOM ČASE CELÚ VÝNIMOČNÚ POMOC.

Bratislava: 6. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala celkovo 1 606 žiadostí o výnimočnú pomoc vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. 1 091 žiadostí bolo oprávnených a žiadatelia už dostali peniaze na účty. Po ich vyhodnotení vyplatila do 30. 9. 2022 sumu 13 869 651,60 EUR.
viac informácií
04.10.2022

OD ZÍSKANIA TRVALEJ AKREDITÁCIE SME VYPLATILI TAKMER 700 MIL EUR.

Bratislava 4. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila od úspešného získania trvalej akreditácie 695 493 146 EUR. Ide o obdobie od 15. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (15.10.2021 získanie trvalej akreditácie). Pre porovnanie v období pred pozastavením akreditácie od 1. 1. 2020 do 15. 10. 2020 PPA (15.10.2020 pozastavenie akreditácie) vyplatila 329 603 225 EUR. Takže aktuálne je to o 365 889 921 EUR viac, ako za predchádzajúce obdobie.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev