Aktuality

03-11-2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa...
viac informácií
30-10-2009

Oznámenie č. 24 zo dňa 30.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
29-10-2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 29. 10. 2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami :
viac informácií
29-10-2009

Oznámenie zo dňa 29.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 29.10.2009 z dôvodu personálnych zmien aktualizovala vzory záložných zmlúv 1 – 10 zverejnených v časti : Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva.
22-10-2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že doplnila zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1 o Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.
viac informácií