Aktuality

04-09-2009

Oznámenie č. 18 zo dňa 3.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou.
02-09-2009

Oznámenie č. 17 zo dňa 2.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako riadiaci orgán avizuje, že bodová hranica úspešnosti v rámci 2. výzvy na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem (časť rastlinná výroba a časť živočíšna výroba) sa predpokladá na úrovni 90 bodov.
viac informácií
02-09-2009

Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v zmysle nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti...
viac informácií
02-09-2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
25-08-2009

Oznámenie č. 16 zo dňa 25.8.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že upravila text Oznámenia č. 14, zverejneného dňa 17.8.2009 (rozdelila ho na Oznámenie č. 14 a Oznámenie č. 15).