Aktuality

26-02-2009

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia 1.1. a 1.2.), že ak nedoplnia svoje žiadosti na základe výzvy na doplnenie do termínu 31.3.2009 (pri dodržaní termínu na doplnenie, ktorý je stanovený v zmysle príručky pre žiadateľov), budú tieto žiadosti automaticky vyradené zo spracovania.
PPA nemôže tolerovať sklz v kontrahovaní projektov spôsobenú nedisciplinovanosťou a liknavosťou žiadateľov.
23-02-2009

Oznámenie PPA č. 06 zo dňa 23. februára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 19.02.2009 zverejnila v časti Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 9. Vzorové projekty - vzorové projekty pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí ...
viac informácií
23-02-2009

Oznámenie PPA č. 05 zo dňa 23. februára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 19.02.2009 aktualizovala formulár ŽoNFP pre opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v rámci...
viac informácií
16-02-2009

Oznam pre spracovateľov sušených krmív

PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského podniku a nákupcu krmiva pre hospodársky rok 2009/2010 je do 15. marca 2009 ...
viac informácií
13-02-2009

Oznámenie zo dňa 13. 02. 2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 13. 02. 2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami ...
viac informácií