PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Štátna pomoc

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Základným rámcom pre poskytovanie štátnej pomoci je primárna a sekundárna legislatíva Európskeho spoločenstva, ktorá je do právneho poriadku Slovenskej republiky aproximovaná :
  • nariadením vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka,
  • vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka,
  • usmernením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam,
  • výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012
č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky
Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako:
 
1. Štátna pomoc
  • priamou formou (dotácie), poskytnutím nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MP SR podnikateľským subjektom,
  • nepriamou formou v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 
2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis), predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, určených na základe účtovného obdobia príjemcu dotácie, neprekročí limit stanovený príslušnou európskou legislatívou, ktorý v prípade prvovýrobcov predstavuje 7 500 Eur, v prípade rybného hospodárstva 30 000 Eur a v prípade spracovateľov až 200 000 Eur.

Podporné opatrenia podľa nariadenia vlády MPRV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
NÁZOV PODPORNÉHO OPATRENIA
 
Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe
§2
Dotácia na ocenenie farmy
 
§3
Dotácia na účasť na výstave
 
§4
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
 
§5
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
 
 
§6

 
Dotácia na zvoz živočíšnych vedľajších produktov z farmy
 
§7
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel 
§8
Dotácia na straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení 
§9
 Dotácia na straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného
rastlinolekárskeho opatrenia 
§10
Dotácia na platby poistného
 
§11
Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov
 
§12

 
Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskeho výrobku

 
Dotácie v spracovaní poľnohospodárskeho výrobku
§13
Dotácia na ocenenie spracovateľského podniku poľnohospodárskeho výrobku 
§14
Dotácia na účasť spracovateľa na výstave
§15
Dotácia na podporu spracovaného poľnohospodárskeho výrobku 
§16
Dotácia na zvýšenie kvality spracovaného poľnohospodárskeho výrobku 
Dotácie v  rybnom hospodárstve
§17
Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb 
§18
Dotácia na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov
 
§19
Dotácia na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení 
 
Podporné opatrenia podľa vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
NÁZOV PODPORNÉHO OPATRENIA
Dotácie v lesnom hospodárstve
§2
Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
§3
Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
 
§4
Dotácia na propagáciu
 
§5
Dotácia na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
 
§6
Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave 

 

 
Podporné opatrenie podľa usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam

 

 
Podporné opatrenie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky
Názov podporného opatrenia
Podpora vo forme pôžičky
§1
Účel použitia podpory vo forme pôžičky

 

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)