Centrálny archív

Podpory / Štátna pomoc / Schémy minimálnej pomoci

07-03-2008
Oznámenie o aktualizácii schém minimálnej pomoci
viac informácií
Od 1. januára 2008 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby, Ú.v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35. ...
07-03-2008
Informácie pre príjemcov minimálnej pomoci
viac informácií
Upozorňujeme príjemcov minimálnej pomoci na povinnosť oznámiť Ministerstvu financií SR prijatie minimálnej pomoci do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom ste minimálnu pomoc prijali a to prostredníctvom formulárov o prijatí minimálnej pomoci, ktoré ...
07-03-2008
Schéma minimálnej pomoci pre podnik na účasť na výstavách
07-03-2008
Schéma minimálnej pomoci na včelstvá
07-03-2008
Schéma minimálnej pomoci na účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách