PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Štátna pomoc / Legislatíva
22-07-2009
NARIADENIE VLÁDY SR č. 264/2008 Z. z.
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - aktuálne znenie
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 1
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 1a
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 1b
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 2
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 3
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 4
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 5
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 6
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 7
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 8
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9a
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9b
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9c
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9d
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 10
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 11
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 12
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 13
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 14
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 15
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 16
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 17
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 18
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 19
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 20
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 21
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 22
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 23
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 24
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 25
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 26
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 27
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 28
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 29
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 29a
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 30
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 31

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)