PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených nákladov
29-03-2011
Príloha č. 6 - Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
29-03-2011
Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 3 - Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
29-03-2011
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
29-03-2011
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2011/2012
24-03-2010
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených nákladov
24-03-2010
Príloha č. 6 - Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
24-03-2010
Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
24-03-2010
Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu
24-03-2010
Príloha č. 3 - Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
24-03-2010
Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
24-03-2010
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
24-03-2010
Metodiclý postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
24-03-2010
Oznam pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) c. 1234/2007 o vytvorení spolocnej organizácie polnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach...

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)