PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Skladovanie sušeného odstredeného mlieka
15-01-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
08-09-2014
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2014
zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci
08-09-2014
OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) Č. 826/2008
27-02-2008
Metodický pokyn k nariadeniu Komisie(ES) č. 1898/2005
Kapitola IV - Poskytovanie podpory na nákup masla neziskovými organizáciami

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)